PRIVACYVERKLARING

 

E. van Egmond G.W.W., E. Van Egmond sier- en Pootvishandel, Koivijver-aquariumshop en baby-Kinderparadijs, zijn handelsnamen van de heer E.J.J. van Egond, ingeschreven in het handelsregister van de kamer cvan koophandel onder nummer 28117671, hierna te noemen: “Van Egmond”. Via deze verklaring informeert Van Egmond u over uw privacyrechten. 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de heer E.J.J. van Egmond. 

 

Contactgegevens:

 

E.J.J. van Egmond

Veenderdijk 15

2375 AX Rijpwetering

Email: ejjvanegmond@hotmail.com

Tel.:    06-53541058                                                        

 

 

Uw persoonsgegevens

 

Van Egmond respecteert de privacy van zijn (potentiële)klanten, werknemers, sollicitanten, bezoekers van zijn website(s) en andere relaties. Bij het aangaan van een relatie met Van Egmond, bijvoorbeeld als klant of werknemer, zullen de door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Van Egmond uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden slechts gebruikt indien deze rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan direct duidelijk is dat deze worden verstrekt met het doel deze te verwerken en/of te bewaren. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

 

Doeleinden

 

Van Egmond verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het sluiten van een tussen u en Van Egmond gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan en om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. Van Egmond gebruikt de volgende gegevens:

 

·      NAW-gegevens:                         Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

·      Telefoonnummer:                       Om contact met u op te kunnen nemen.

·      Emailadres:                               Om contact met u op te kunnen nemen.

·      Betalingsgegevens:                    Om betalingen aan u te kunnen doen, bijvoorbeeld salaris of  
                                                       restitutie van de koopsom. 

·      Geboortedatum:                         Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst 

zoals in het geval van een met Van Egmond gesloten stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst.

·      BS-nummer:                              Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst 

zoals in het geval van een met Van Egmond gesloten stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst.

            

 

 

 

 

 

 

 

Uw persoonsgegevens en derden

 

Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit een wettelijke plicht betreft. Het is Van Egmond wel toegestaan derden in te schakelen die onder toezicht bepaalde persoonsgegevens verwerken, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Van Egmond en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren. 

 

 

Beveiliging

 

Van Egmond heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

 

Bewaartermijn

 

Van Egmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

 

Privacyrechten

 

U wordt gewezen op het uw privacyrechten:

·      U heeft recht op inzagein uw gegevens;

·      U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren;

·      U heeft het recht om verwijderingvan uw gegevens te verzoeken, bijvoorbeeld als uw belang bij verwijdering van uw gegevens groter is dan het belang van Van Egmond om uw gegevens te verwerken.

·      U kunt een verzoek indienen om de verwerking van uw gegevens te beperken;

·      U heeft ook het recht om een verzoek in te dienen om uw gegevens over te dragen

·      U heeft het recht om bezwaarte maken tegen de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld indien Van Egmond gegevens heeft verwerkt die niet wettelijk verplicht zijn. Na ontvangst van uw bezwaar zal dan opnieuw een afweging worden gemaakt om te bepalen of enkele of meerdere gegevens van u niet meer zullen worden verwerkt. U ontvangt hierover dan een gemotiveerde beslissing. 

 

Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar ejjvanegmond@hotmail.com o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Van Egmond, o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Veenderdijk 15, 2375 AX Rijpwetering. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Aanpassen privacyverklaring

 

Van Egmond behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina van de website voor de meest actuele privacyverklaring.

 

 

Vragen

 

Voor vragen over de privacyverklaring of over de diensten van Van Egmond kunt u altijd per e-mail of telefonisch contact opnemen via ejjvanegmond@hotmail.com of 06-53541058.